PROJECTS REALIZED
PROJECTS
IN PROGRESS
GHELAMCO UKRAINE
19-21 Bohdana Khmelnitskogo str.
BC Leonardo II, 11th floor
01030 Kyiv
Phone: + 380 44 490 5299
Fax: + 380 44 490 5298
E-mail: ukraine@ghelamco.com
Grand opening of Warsaw Spire
The symbol of a modern and economically powerful Warsaw became a reality on 12th May. The Spire landmark building was officially inaugurated by Cardinal Kazimierz Nycz and the Mayor of Warsaw, Hanna Gronkiewicz-Waltz, in the presence of many dignitaries, including the President of the Employer Federation, Andrzej Malinowski, and the Belgian ambassador, Her Excellency Colette Baquet.


The opening was also attended in large numbers by the Belgian and Polish media. The people of Warsaw were treated to an impressive firework display as a dazzling climax to the day. “I love Warsaw” was a phrase that resounded loudly through the Polish social media. A clear look of appreciation on the part of the city’s residents.

More than 750 guests enjoyed the extraordinary architecture and many innovative details during their tour of the building. It was the multifunctional design of European Square that gained so much attention. It was in a fairly desolate area of the city that Paul Gheysens purchased land 20 years ago. It has now become the beating heart of the business community. 

The Spire is a powerful example of Belgian architecture and technology. Paul Gheysens made the first sketches of the architecture and spatial design, with Belgian architects Jaspers & Eyers developing them further. The Belgian landscape designer Wirtz was responsible for European Square. Many Belgian companies have contributed their technological innovations to the Spire: the unique glazed façade (AGC Glass Europe, formerly Glaverbel), the aluminium profiles (Reynaers), the waterproofing (Dekkers, Tectum), the secure access to the car park and access to the Spire (Automatic Systems Belgium), the carpeting (Modulyss) and so on.

Once all of the tenants have moved in there will 8,000 people working in European Square. The tower houses around 15 football pitches of office, including facility areas. European Square has many assets when it comes to high levels of hospitality amenities. The site is also expected to host some 20,000 people every day, offering everyone an inspiring experience. A great many leading companies and institutions will be taking up residency in the months ahead. Frontex and Samsung have already moved in and other tenants such as Goldman Sachs, BNP Paribas, JLL, MasterCard and others will follow in the months ahead. Ghelamco very much believes that an innovative, pleasant environment provides stimulation and contributes to creativity and excellent performance.

During the opening ceremony, the Mayor and Chairman of the Polish Employer Federation unveiled two murals: ‘I love Warsaw’ by the Polish master, Rafal Olbinski, and ‘The Giants’ by the Belgian painter, François Schuiten. Colette Taquet added: “The images they created invite us to think, to imagine different lives, different worlds. What do they say? One says that Warsaw is a city, with a heart and a memory and a soul. A city whose inhabitants have shown their true value throughout the centuries. And they will continue to do so, because Warsaw is already a city of the Future. The Warsaw Spire is just a first sign of this new urban modernity. And to make us aware of the many possible futures, we need Giants, giving us a view from above, making dreams last and carrying our aspirations higher. This is perhaps the secret reason for building the Warsaw Spire”.

Warsaw mayor, Hanna Gronkiewicz-waltz, and president of the Polish employer federation, Andrzej Malinowski, particularly expressed their appreciation for the un-interrupted presence of Ghelamco in Poland, including in times of crisis and during the many difficult moments that the polish economy has experienced in the past 25 years. Andrzej Malinowski, president of the polish employer federation, also presented Paul Gheysens with the vector (Poland’s highest business honour) for his continuous input and special contribution to the polish economy and the Warsaw skyline.

Along the permanent ‘Art Walk’ in European Square, promising young artists and creative minds can display their paintings, sculptures, photos or fashion projects. Ghelamco believes that art has an inspirational effect for the surroundings and that creativity is stimulating, which typifies the leading tenants.
 
Ghelamco has also established the “Sztuka w Miescie” (Art in the City) Foundation, designed to involve the local community as much as possible in the development of European Square through a variety of events. The ‘I love Warsaw’ LED sign that adorned the highest floors of Warsaw Spire during the construction works, already has hundreds of thousands of Facebook fans. The sign’s successor, the huge LED screen, is expected to raise €300,000 annually as a medium for displaying information about smart CSR activities and broadcasting messages. The money raised will go in full to the Foundation for new creative art and culture initiatives, working for and with the residents of Warsaw.
Grand opening of Warsaw Spire
Het symbool van een modern en economisch krachtig Warschau is sinds 12 mei een feit. De ‘landmark’ Warsaw Spire werd plechtig ingehuldigd door de Kardinaal, Kazimierz Nycz, en de Burgemeester van Warschau, Hanna Gronkiewicz-Waltz, in aanwezigheid van vele hoogwaardigheidsbekleders, onder wie de Voorzitter van de Werkgeversfederatie, Andrzej Malinowski, en de Belgische Ambassadeur, Colette Taquet.


Ook de Belgische en Poolse media woonden de opening massaal bij. De inwoners van Warschau werden getrakteerd op een indrukwekkend vuurwerk als spetterend orgelpunt van de dag. “I love Warsaw” vond enorm veel weerklank op de Poolse sociale media. Een duidelijke blijk van waardering vanwege de inwoners van de stad.

Meer dan 750 genodigden genoten tijdens hun rondgang van de bijzondere architectuur en de vele innovatieve details. Vooral de multifunctionele ruimtelijke invulling van het Europese plein kreeg veel aandacht. Het eens vrij desolate westen van de stad, waar Paul Gheysens reeds 20 jaar geleden grond kocht, wordt nu het bruisende hart van de businesscommunity. 

De Spire is een sterk staaltje van Belgische architectuur en technologie. Paul Gheysens maakte de eerste schetsen van de architectuur en de ruimtelijke invulling, het Belgische architecten kantoor Jaspers & Eyers werkten ze verder uit. De Belgische landschapsarchitect Wirtz stond in voor de tuinen van het Europese plein. Tal van Belgische bedrijven integreerden hun technologische innovaties in de Spire: de unieke glasgevel (AGC Glass Europe, het vroegere Glaverbel), de aluminiumprofielen (Reynaers), de waterdichting (Dekkers, Tectum), de veiligheidstoegang tot de parking en de toegang tot de Spire (Automatic Systems Belgium), de karpetten (Modulyss), enz.

Eens alle huurders zijn ingetrokken zullen er 8.000 mensen werken op het Europese plein. De toren omvat ongeveer 15 voetbalvelden aan kantoorruimte, inclusief facilitaire ruimtes. Gezien de hoge graad van ‘hospitality’ biedt het Europese plein veel troeven. Men verwacht dan ook dagelijks 20.000 mensen op de site, die de hele dag lang een inspirerende beleving zal bieden. Heel wat topinstellingen nemen er in de komende maanden hun intrek. Frontex en Samsung zijn al aanwezig en huurders zoals Goldman Sachs, BNP Paribas, JLL, Mastercard enz volgen in de komende maanden. Ghelamco gelooft steevast dat een innovatieve, aangename omgeving stimulerend werkt en bijdraagt aan de creativiteit en het leveren van topprestaties.

Tijdens de openingsplechtigheid onthulden de Burgemeester en de Voorzitter van de Poolse Werkgeversfederatie twee muurschilderijen: ‘I love Warsaw’ van de Poolse meester Rafal Olbinski en ‘The Giants’ van de Belgische kunstenaar François Schuiten. Colette Taquet, de Belgische ambassadeur in Polen, voegde eraan toe: “De beelden die ze creëerden nodigen ons uit om na te denken, om ons nieuwe werelden in te beelden. Wat wordt er beweerd? Men zegt dat Warschau een stad is met een hart, en een geheugen en een ziel. Een stad waarvan de bewoners door de eeuwen heen hun echte waarde hebben getoond. Ze zullen dat blijven doen, want Warschau is al een stad van de toekomst. De Warsaw Spire is nog maar een eerste signaal van de nieuwe stedelijke moderniteit. Om ons bewust te maken van de vele mogelijkheden in de toekomst hebben we reuzen nodig die ons een uitzicht geven, die onze dromen in stand houden en die onze ambities naar een hoger niveau tillen. Dit is misschien wel de geheime reden geweest voor de bouw van de Warsaw Spire.”

De burgemeester, Hanna Gronkiewicz - Waltz, en Voorzitter van de werkgeversfederatie, Andrzej Malinowski, spraken vooral hun waardering uit voor de onafgebroken aanwezigheid van Ghelamco, ook in crisistijden en tijdens de vele moeilijke momenten die de Poolse economie de voorbije 25 jaar kende. Andrzej Malinowski, de voorzitter van de Werkgeversfederatie, overhandigde Paul Gheysens dan ook de Vektor (de grootste Poolse economische onderscheiding) voor zijn onafgebroken inzet en bijzondere bijdrage tot de Poolse economie en de skyline van de Warschau.
Op de permanente ‘Art Walk’ van het Europese plein kunnen jonge, beloftevolle kunstenaars en creatieve geesten hun schilderijen, beeldhouwwerken, foto’s of fashionprojecten tentoonstellen. Ghelamco gelooft dat kunst inspirerend werkt voor de omgeving en de creativiteit stimuleert, hetgeen typerend is voor de tophuurders.
 
Ghelamco richtte ook de “Sztuka w Miescie” (Art in the City) Foundation op, om de lokale gemeenschap via events maximaal te betrekken bij de ontwikkeling van het Europese plein. De ‘I love Warsaw’ led-neon die de hoogste verdiepingen van de Warsaw Spire sierde tijdens de constructiewerken, had reeds honderdduizenden Facebook-fans. Naar verwachting zal diens opvolger, het huidige grote ledscherm jaarlijks 300.000 euro opbrengen door het aankondigen van smart CSR-activiteiten en uitzenden van boodschappen. Dat geld gaat integraal naar de Foundation voor nieuwe creatieve kunst- en cultuurinitiatieven met én voor de inwoners van Warschau.
Grande inauguration de la Warsaw Spire
Depuis le 12 mai, Varsovie a son symbole de modernité et de force économique. La Spire emblématique a été inaugurée solennellement par le cardinal Kazimierz Nycz et la bourgmestre de Varsovie Hanna Gronkiewicz-Waltz en présence de nombreuses personnalités, dont le président de la fédération des employeurs Andrzej Malinowski et l’ambassadrice de Belgique Colette Baquet.


Les médias belges et polonais étaient également nombreux à assister à l’inauguration. Les habitants de Varsovie ont été invités à un impressionnant feu d’artifice qui formait le point d’orgue étincelant de la journée. ‘I love Warsaw’ a eu un énorme écho dans les médias sociaux polonais, signe clair d’appréciation de la part des habitants de la ville.

Plus de 750 invités ont pu apprécier l’architecture exceptionnelle et les nombreux détails novateurs lors de leur visite. C’est surtout l’aménagement spatial polyvalent de la Place de l’Europe qui a retenu l’attention. La partie ouest de la ville qui était assez désolée où Paul Gheysens a acheté le terrain il y a 20 ans est devenue le centre animé de la communauté des affaires. 

La Spire est un bel exemple d’architecture et de technologie belges. Paul Gheysens a réalisé les premières esquisses de l’architecture et de l’aménagement spatial que le bureau d’architectes belge Jaspers & Eyers a développées. L’architecte paysagiste belge Wirtz était responsable des jardins de la place de l’Europe. La Spire intègre des innovations technologiques de nombreuses entreprises belges: la façade en verre unique (AGC Glass Europe, ancien Glaverbel), les profilés en aluminium (Reynaers), les membranes d’étanchéité (Dekkers, Tectum), l’accès sécurisé au parking et à la Spire (Automatic Systems Belgium), les tapis (Modulyss), etc.

Quand tous les locataires auront emménagé, 8.000 personnes travailleront place de l’Europe. La surface des bureaux de la tour représente environ 15 terrains de football, y compris les espaces techniques. Vu son haut degré d’hospitalité, la place de l’Europe a de nombreux atouts. On attend donc 20.000 visiteurs tous les jours sur le site qui offrira une expérience inspirante toute la journée. De nombreuses grandes institutions s’installeront au cours des prochains mois. Frontex et Samsung se sont déjà installés. Ils seront suivis par des locataires comme Goldman Sachs, BNP Paribas, JLL, Mastercard, etc. les mois prochains. Ghelamco croit fermement qu’un environnement novateur et agréable est stimulant et favorise la créativité et l’excellence des performances.

Lors de la cérémonie d’inauguration, la bourgmestre et le président de la fédération des employeurs polonais ont dévoilé 2 peintures: ‘I love Warsaw’ du maître polonais Rafal Olbinski et ‘The Giants’ de l’artiste belge François Schuiten. Colette Taquet a ajouté: “Leurs créations nous invitent à penser, à imaginer des vies et des mondes différents. Que disent-elles ? L’une dit que Varsovie est une ville qui a un cœur, une mémoire et une âme. Une ville dont les habitants ont prouvé leur véritable valeur au fil des siècles. Et ils continueront à le faire parce que Varsovie est déjà une ville d’avenir. La Warsaw Spire est un premier signe de cette nouvelle modernité urbaine. Et pour nous faire prendre conscience de ces nombreux futurs possibles, nous avons besoin de géants qui nous donnent une vue aérienne, qui font durer nos rêves et élèvent nos aspirations. C’est peut-être la raison secrète de la construction de la Warsaw Spire”.

La bourgmestre Hanna Gronkiewicz - Waltz et le président de la fédération des employeurs Andrzej Malinowski ont surtout exprimé leur estime pour la présence interrompue de Ghelamco, même en temps de crise et lors des nombreux moments difficiles que l’économie polonaise a connus ces 25 dernières années. C’est pourquoi Andrzej Malinowski, président de la fédération des employeurs, a remis le Vector (plus haute distinction économique polonaise) à Paul Gheysens pour son engagement ininterrompu et sa contribution unique à l’économie polonaise et au paysage de Varsovie.

La promenade artistique permanente de la place de l'Europe permet à de jeunes artistes prometteurs et à des esprits créatifs d'exposer leurs peintures, sculptures, photos ou projets de mode. Ghelamco croit que l'art est inspirant pour l'environnement et stimule la créativité, ce qui caractérise aussi les grands locataires.
 
Ghelamco a également créé la Fondation Sztuka w Miescie (art dans la ville) pour impliquer au maximum la communauté locale dans le développement de la place de l'Europe par le biais d'événements. L'écran néon-DEL ‘I love Warsaw’ qui ornait les étages supérieurs de la Warsaw Spire pendant la construction avait des centaines de milliers de fans sur Facebook. Son successeur, l'actuel écran géant DEL, rapportera sans doute 300.000 euros par an en annonçant des activités intelligentes de responsabilité sociale des entreprises et en diffusant des messages. Cet argent sera versé intégralement à la fondation pour de nouvelles initiatives artistiques et culturelles avec et pour les habitants de Varsovie.


http://www.warsawspire.pl/

Top